Round 1
Battlesnake Avatar
Nessegrev-gamma
by Nettogrof

Battlesnake Avatar
Secret Snake
by exzizt

Battlesnake Avatar
BlackHole
by Hegberg

Battlesnake Avatar
marrrvin
by L4r0x

Battlesnake Avatar
Pretzel
by AlexanderEkdahl

Battlesnake Avatar
Prüzze v2
by pruzze

Round 2
Battlesnake Avatar
Nessegrev-gamma
by Nettogrof

Battlesnake Avatar
Pretzel
by AlexanderEkdahl

Semifinals
Battlesnake Avatar
Pretzel
by AlexanderEkdahl