profile-image
OliverMKing

Recent Games

 • Game View game report

  samueljohnwilson / yasss vs noveb / noveb1 vs abionics / HelpMe vs lduchosal / kimjon-0.14 vs OliverMKing / Python Battlesnake vs KyleDBoyd / k-snek vs adriaanwm / dontdie vs jonasstenberg / Ktrip

  complete 11 x 11 board / turn 179
 • Game View game report

  jonasstenberg / Ktrip vs adriaanwm / dontdie vs Kreatief / CakeOrDeath vs OliverMKing / Python Battlesnake vs AhmedNSidd / Samaritan-2 vs jhawthorn / Git Adder vs tyrelh / CrashOverride

  complete 11 x 11 board / turn 270
 • Game View game report

  noveb / noveb1 vs tyrelh / CrashOverride vs OliverMKing / Python Battlesnake vs Philmod / philmod vs KyleDBoyd / k-snek vs jstolp / GoPofAdder vs adriaanwm / dontdie vs jonasstenberg / Ktrip

  complete 11 x 11 board / turn 90
 • Game View game report

  noveb / noveb1 vs lduchosal / kimjon-0.14 vs jhawthorn / Git Adder vs OliverMKing / Python Battlesnake vs jstolp / GoPofAdder vs spectralglitch / foxbox vs sergeymad / wildcrazymaddogsunleashed.herokuapp.com vs adriaanwm / dontdie

  complete 11 x 11 board / turn 223
 • Game View game report

  manedev79 / hungry-snake vs jonasstenberg / Ktrip vs yokelpole / Spot vs KyleDBoyd / k-snek vs OliverMKing / Python Battlesnake vs jhawthorn / Git Adder vs pruzze / PrΓΌzze

  complete 11 x 11 board / turn 288
 • Game View game report

  pruzze / Nagini vs tyrelh / CrashOverride vs OliverMKing / Python Battlesnake vs jstolp / GoPofAdder vs sergeymad / wildcrazymaddogsunleashed.herokuapp.com vs yokelpole / Spot vs jonasstenberg / Ktrip

  complete 11 x 11 board / turn 362
 • Game View game report

  samueljohnwilson / yasss vs noveb / noveb1 vs lduchosal / kimjon-0.14 vs OliverMKing / Python Battlesnake vs adriaanwm / dontdie vs jonasstenberg / Ktrip

  complete 11 x 11 board / turn 143
 • Game View game report

  RavioliGitHub / Random vs OliverMKing / Python Battlesnake vs tyrelh / CrashOverride vs noveb / noveb1 vs pruzze / Nagini vs Philmod / philmod vs KyleDBoyd / k-snek

  complete 11 x 11 board / turn 149
 • Game View game report

  KyleDBoyd / k-snek vs jstolp / GoPofAdder vs neovas / hissin-bastid vs samueljohnwilson / YAS vs manedev79 / hungry-snake vs Philmod / philmod vs OliverMKing / Python Battlesnake vs unapersona / Descubridora

  complete 11 x 11 board / turn 251
 • Game View game report

  JerryKott / Medusa Returns vs lduchosal / kimjon-0.14 vs OliverMKing / Python Battlesnake vs RavioliGitHub / Random vs adriaanwm / dontdie

  complete 11 x 11 board / turn 168
Resources
Community
Copyright © 2019 Battlesnake Inc.

v.0.0.60